Vítej poutníku...

levyÚloha v družině pravy

Instrukce

Tento "dotazník" má celkem sedm sekcí označených římskými čísly. V každé sekci tohoto "dotazníku" zakroužkujte ty výroky, které nejlépe vystihují vaší postavu. Můžete zakroužkovat jeden, dva nebo více výroků. Zakroužkované výroky poté ohodnoťte bodovým hodnocením tak, že mezi ně rozdělíte vždy deset bodů v každé sekci.

Například v jedné sekci označím tři výroky, o kterých si myslím, že nejlépe vystihují vaši postavu. Jeden z výroků ji vystihuje velmi dobře, zatímco druhé dva se k postavě hodí jen občas. V tom případě můžeme prvnímu přidělit šest nebo sedm bodů a zbývající body rozdělit mezi dva zbylé. V jiné sekci se můžete rozhodnout, že za vaši postavu označíte dva výroky, které vás vystihují oba stejně dobře. Je-li tomu tak, přiřadíme každému výroku pět bodů.

Musíte vždy rozdělit všech deset bodů v každé sekci. Dále je lepší, když už máte s postavou pár záhad za sebou nebo máte docela jasnou představu o její povaze. Toto by vám mělo pomoci pochopit postavy umístění v družině a její funkci.

I. ČÍM, JAK MŮŽE BÝT POSTAVA DRUŽINĚ PROSPĚŠNÁ:

a) Postava si dokáže rychle všimnout nových příležitostí a včas je využít.
b) Postava velmi dobře spolupracuje s velmi širokým okruhem lidí.
c) Velmi snadno a přirozeně přichází na nové myšlenky a nápady.
d) Dokáže vyhecovat lidi k činnosti, kdykoliv zjistí, že mohou něčím cenným přispět k družinovým cílům.
e) Její schopnost dotahovat věci do konce vyplývá z její osobní výkonnosti.
f) Dokáže čelit dočasné neoblíbenosti, jestliže to nakonec vede k dobrým výsledkům.
g) Rychle vycítí, co má dělat v situaci, kterou zná.
h) Dovede bez předsudků a zaujatosti najít rozumné důvody pro změnu zaměření činnosti.

II. JAKÉ MÍVÁ NEDOSTATKY PŘI TÝMOVÉ PRÁCI:

a) Necítí se dobře, pokud výprava za dobrodružstvím nebo plán nemá jasnou strukturu a není dobře řízena.
b) Má tendenci být příliš velkorysá k lidem, kteří zastávají opodstatněné stanovisko, jemuž nebyla věnována náležitá pozornost.
c) Má tendenci mluvit příliš mnoho, když se družina dostane k novým myšlenkám.
d) Její objektivní náhled jí neumožňuje sdílet nadšení ostatních.
e) Někdy se chová jako příliš energická a autoritářská, když je potřeba něco dodělat.
f) Je pro ní těžké být v popředí nebo vystupovat ve vedoucí roli, snad proto, že je příliš citlivá na atmosféru v družině.
g) Stává se jí, že se tak ponoří do svých myšlenek, že ztrácí ponětí o tom, co se děje.
h) Druzí jí někdy vyčítají, že se příliš stará o podružné detaily a láme si hlavu nad možnými nezdary.

III. KDYŽ PRACUJE NA NĚJAKÉM ÚKOLU S JINÝMI LIDMI:

a) Má schopnost lidi ovlivnit, aniž by je k něčemu nutil.
b) Její bdělost umožňuje předcházet omylům a chybám z nepozornosti.
c) Je připravena tlačit ostatní do činnosti, aby se neztrácel čas a zřetel na hlavní cíl.
d) Dá se počítat s tím, že přispěje vždy něčím originálním.
e) Je vždycky připravena hájit dobrý návrh ve společném zájmu.
f) Je blázen do nových myšlenek a vynálezů.
g) Věří, že ostatní ocení její schopnost chladného úsudku.
h) Je na ní spolehnutí, že dohlédne, aby se udělalo, co je potřeba.

IV. JEJÍ CHARAKTERISTICKÝ PŘÍSTUP KE SKUPINOVÉ PRÁCI JE:

a) Má zájem poznat při výpravách své společníky.
b) Nezdráhá se odmítnout názory druhých a zastává sama menšinové stanovisko.
c) Obvykle najde řadu argumentů vyvracejících nesmyslné nápady.
d) Dokáže uvést věci do chodu, když je potřeba začít uskutečňovat plán.
e) Má tendenci vyhýbat se obvyklým věcem a přicházet s něčím originálním a nečekaným.
f) Snaží se vnést náznak dokonalosti do každé družinové práce, na níž se podílí.
g) Dokáže využít kontaktů vně družiny.
h) Jelikož se zajímá o všechny stanoviska, bez obtíží se přizpůsobím, když už je nutné přijmout rozhodnutí.

V. PRÁCE JÍ TĚŠÍ, PROTOŽE:

a) Baví jí analyzovat situace a zvažovat všechny možné volby.
b) Zajímá jí nacházet praktická řešení problémů.
c) Ráda cítí, že podporuje dobré pracovní vztahy ve skupině.
d) Může uplatnit silný vliv na rozhodnutí.
e) Má příležitost setkávat se s lidmi, kteří ji mohou poskytnout novou zkušenost.
f) Dokáže sjednotit názory různých lidí a vést je ke společné žádoucí činnosti.
g) Cítí se ve svém živlu, když se může plně věnovat nějakému úkolu.
h) Ráda má věci, které napínají její představivost.

VI. KDYBY DOSTALA NEČEKANĚ OBTÍŽNÝ ÚKOL, KTERÝ JE NUTNO SPLNIT V OMEZENÉM ČASE A S NEZNÁMÝMI LIDMI:

a) Sedla by si do koutku a přemýšlela, jak se dostat ze slepé uličky a snažila by si ujasnit další postup.
b) Byla by ochotna pracovat s člověkem, který projevuje nejpozitivnější přístup, bez ohledu na to, jak těžko snesitelný může být.
c) Hledala by způsob zmenšení složitosti úkolu stanovením toho, čím mohou různí jedinci přispět.
d) Její přirozený cit pro povinnost by pomohl zajistit, že dodrží harmonogram.
e) Zůstala by klidná a udržela by si schopnost jasně myslet.
f) Držela by se stále účelu navzdory tlakům.
g) Byla by schopna ujmout se vedení, kdyby cítila, že se skupina nehýbá z místa.
h) Zahájila by rozhovory a jednání se záměrem stimulovat nové myšlenky a uvést věci do pohybu.

VII. VE VZTAHU K PROBLÉMŮM, V NICHŽ JE ZAANGAŽOVÁNA PŘI PRÁCI V DRUŽINĚ:

a) Má sklony projevovat netrpělivost s těmi, kteří zdržují postup.
b) Ostatní jí mohou kritizovat za to, že je příliš analytická a nepříliš citlivá.
c) Její potřeba ujistit se, že je práce udělána dobře, může být překážkou postupu.
d) Snadno se začíná nudit a spoléhá se na to, že ji někdo vyburcuje až bude potřeba.
e) Je pro ní těžké začít, dokud není jasný cíl.
f) Někdy se jí nedaří vysvětlovat a objasňovat složité myšlenky které jí napadají.
g) Je si vědoma toho, že požaduje od ostatních věci, které sama nedovede.
h) Váhá se postavit na odpor, když se setká se skutečnou opozicí.

Vyhodnocení

Přeneste své body, které jste přidělili výrokům označených písmeny v jednotlivých sekcích, do následující tabulky. Sečtěte body v každém sloupci.

Z profilu můžete vyčíst postavy, vámi hranou, hlavní a vedlejší roli a porovnat je ve vztahu s ostatními rolemi v družině. Ukazuje vámi preferované role. Je však třeba si uvědomit, že jako jedinec, pracující v týmu, má postava tendenci přeskakovat do jiných rolí, podle vztahů v družině. I když budete mít třeba pozorovatele vysoko, může vás nahradit někdo s vyšší hodnotou pozorovatele. Skóre vyšší než 20 bodů označuje výrazně dominantní roli. Rozdíl více než 4 body mezi rolemi je významný.

Předseda
Formovač
Chrlič
Pozorovatel
Tahoun
Průzkumník zdrojů
Týmový hráč
Dotahovač
I.
d
f
c
h
g
a
b
e
II.
b
e
g
d
a
c
f
h
III.
a
c
d
g
h
f
e
b
IV.
h
b
e
c
d
g
a
f
V.
f
d
h
a
b
e
c
g
VI.
c
g
a
e
f
h
b
d
VII.
g
a
f
b
e
d
h
c

Předseda

Většinou se v družině dostavá na vůdcovské místo. Dokáže být spravedlivý, nikomu nekřivdí, všechno objeknivně posuzuje. Nalézá u ostatních silné stránky a nutí je zapojovat se do společné práce. Tím i něčím jiným rád manipuluje s lidmi. Většinou je to on, kdo sjednotí všechny nápady, myšlenky, které některé z družiny napadli.

Chrlič

Bývá většinou velmi upovídaný s velkou představivostí. Když se družina dostane před problém, začne chrlit necenzurované nápady a výmysly. Když začne chrlit své myšlenky, ztrácí ponětí o reálném světe a fantazíruje. Většina je nemožných leč originální a nečekané, ale v nich se skrývá další plán postupu.

Formovač

Jeho nástup následuje po chrliči a pozorovateli. Uvádí plán do provozu. Začne tlačit lidi, kteří nemají takovou chuť do práce. Může se jevit jako autoritářský, bývá hrr do práce a baví ho ovlivňovat lidi a trochu jim i poroučet.

Pozorovatel

Bývá mlčenlivý, rád si vyslechne názor ostatních. Totálně nechápe, jak může chrlič říct takový blbosti. Je to ale právě on, který dokáže najít silné místo chrličových myšlenek. Dále je pak rozvíjí a posléze je předá formovači nebo tahounovi. Poté ustupuje do pozadí a hlídá logiku výpravy.

Tahoun

Poté co mu je vysvětlen plán výpravy, začne lidi honit, aby se práce udělala, co nejdříve. Tlačí na lidi a někdy je nervózní, když neví, co se bude dít dále. Většinou je v nesnázích, když plán selže. Někdy může během výprav zapomenout na cíle a začít ostatní nutit do řešení svých věcí.

Průzkumník zdrojů

Rád pátrá po informacích a nových příležitostech. Dokáže je mistrně využít a pomoci tím družině. Rozhovor se u něj rozproudí, když se družina dostane k novým myšlenkám, nebo potřebuje zjistit něco o někom a zapojit tyto informace do společného plánu.

Týmový hráč

Nutná součást každé družiny. Poslouchá ostatní, co má dělat, koho má poslouchat. Protože ostatní mohou být spokojeni jen tehdy, když je s kým to realizovat. Radí spolupracují ve skupině s kýmkoliv, jejich zájmem je zdar celé mise i poznání ostatních z družiny. Ale přitom se drží na rozhraní pozadí a popředí.

Dotahovač

Jeho hlavním cílem je, aby každé zakončení dopadlo, co nejlépe. Neustále svým druhům připomíná, že i když už jsou skoro u cíle, nesmí zlenivět. Také přemítá o všech možných i nemožných zakončení a stará se o nepodstatné maličkosti, ale dokáže tím předcházet vznikajícím omylům a chybám. V každé aktivitě je zapojen až po uši.